Kasutustingimused

1. Mõisted
1.1 Veebileht – informatsiooni ja teoste kogum (sh andmebaas) internetis, mis on ligipääsetav aadressil www.leia.ee.
1.2 Andmebaas – OÜ Tööleidja poolt loodud ja viimasele kuuluvate soovide, pakkumiste, kuulutuste, hangete, tekstide, andmete ning nende juurde kuuluvate fotode kogum.
1.3 Haldaja - veebilehe ja andmebaasi haldaja on OÜ Tööleidja, registrikood 11104263, asukoht Jõe 7, Kose-Uuemõisa alevik, 75102 Kose vald, Harjumaa.
1.4 Kasutaja(d) - isik, kes kasutab Veebilehel Haldaja poolt pakutavaid teenuseid või tutvub teenustega, sh veebilehe kaudu registreerunud isik.
1.5 Kasutamine - Veebilehe kasutamiseks loetakse Veebilehel avaldatud soovide, pakkumiste, kuulutuste (sh hangete), tekstide ja muude andmete avaldamist, nendega tutvumist ja/ või nende kasutamist mistahes eesmärgil ja viisil.


2. Üldsätted
2.1 Veebilehe kasutamisega (sh kuid mitte ainult registreerumisega) kinnitavad kõik Kasutajad oma nõusolekut ja kohustust järgida täies ulatuses käesolevaid kasutustingimusi, Veebilehel olevaid juhiseid ja teenuste kirjeldusi, sh hinnakirja, ning kohustuvad arvestama kõikide seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustustega. Veebilehe kasutamisel mistahes otstarbel (sh registreerumisega) loetakse Kasutaja kõikide kasutustingimustega nõustunuks. Vastasel juhul on Veebilehe kasutamine keelatud.
2.2 Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil sh on keelatud robotite, jälitus-otsinguseadmete (spider), andmete sorteerija (scraper) ja muude automaatsete seadmete kasutamine.
2.3 Veebilehe kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad Veebilehe kaudu teenuste osutamist Kasutajale ja selle teistele Kasutajatele, sh hoidub Kasutaja arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest;
2.4 Veebilehe eesmärgipärane kasutamine on tutvumine Veebilehe sisuga üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning asjakohase ja Veebilehe suundumusele ja eesmärkidele vastava informatsiooni avaldamine Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.
2.5 Veebilehel on Kasutajatel lubatud avaldada ainult OÜ Tööleidja kontseptsioonidega kooskõlas olevaid kuulutusi.

3. Kuulutuse avaldamine ja muude teenuste kasutamine
3.1 Kasutaja on kohustatud soovide, pakkumiste, kuulutuste, tekstide ja fotode avaldamisel, hangete korraldamisel ja neil osalemisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada ja avaldada andmeid, mis on ebatäpsed ja/või eksitavad. Kasutaja poolt Veebilehele edastatud soovid, pakkumised, kuulutused ja muud tekstid ning fotod peavad olema kooskõlas õigusaktides sätestatuga ning vastama headele tavadele ja kommetele. Kasutaja kinnitab ja kohustub tagama, et tema poolt Veebilehe kaudu avaldatavad andmed:
a) sisaldavad tõest ja täielikku informatsiooni, sh tõeseid andmeid pakutava töö või teenuse, enda oskuste jms kohta, sh tõest informatsiooni töö või teenuse tegeliku lõpliku maksumuse kohta, milles sisalduvad kõik tasumisele kuuluvad maksud;
b) ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või ebaõiged;
c) ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või saamiseks, milliste osutamine ei ole kooskõlas õigusaktidega;
d) ei ole vastuolus õigusaktides sätestatu ning heade tavade ja kommetega, sh ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandiga seonduvaid õigusi;
e) ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Veebilehe normaalset kasutamist ja/või mis võivad Veebilehe kasutamise tulemusena salvestuda teiste Kasutajate arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.
3.2 Kasutaja kohustub hanke kirjelduses ja küsimustes-vastustes mitte avaldama oma isiklikke kontaktandmeid Kontaktandmed avaldab peale hanke lõppu  OÜ Tööleidja. Kontaktandmete omavolilisel avaldamisel kohustub andmete avaldaja tasuma selle eest leppetrahvi vastavalt OÜ Tööleidja hinnakirjas sätestatule.
3.3 Kasutaja kuulutus muudetakse Veebilehel nähtavaks peale selle Kasutaja poolset koostamist, Haldajale edastamist ja vastava arve tasumist (kui see on hinnakirja kohaselt vajalik), kuid Haldajal on õigus jätta avaldamata või mistahes ajal eemaldada kasutustingimustele mittevastav kuulutus.
3.4 Kasutaja mõistab ja nõustub, et hanke ja/või kuulutuse muutmine peale selle avaldamist ei ole võimalik.
3.5 Hankel hankija või pakkujana osalev isik on kohustatud aktsepteerima sõlmitava lepingu täitmisel OÜ Tööleidja poolt pakutava deposiidi teenuse kasutamist (loetakse selle kasutamisega nõustunuks), kui teine lepingupool seda soovib.
3.6 Hanke võitja kohustub tasuma 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul ettemaksu arve või teatame Haldajale teenusest loobumisest.
3.7 Kõik toimingud, mida ei hõlma kasutustingimuste punktis 2.4 märgitud eesmärgipärase kasutamise viis, vajavad eelnevalt Haldaja kirjalikku luba.
3.8 Kasutaja vastutab ise Veebilehe kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud info seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ega õigusaktidest tulenevate kohustuste või heade tavade järgimise eest. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu pakutavate teenuste ega lepingupakkumiste kvaliteedi ega täitmise eest.
3.9 Haldaja pakub kasutajatele välja veebikeskkonna, s.o. portaali, kus Kasutajad saavad infot erinevate kuulutuste, tööpakkumiste, teenuste pakkumiste jms kohta. Haldaja ei osale Kasutajate vahelises õigussuhtes ning ei ole Kasutaja esindaja, agent, maakler komisjonär vms.
3.10 Kasutajad osutavad teenuseid ning sõlmivad tehinguid ilma Haldaja otsese sekkumiseta ning vastutavad kõigi nimetatud teenuste osutamise ja tehingute sõlmimise ja täitmise eest isiklikult. Haldaja ei vastuta tema poolt pakutavate teenuste kasutamisel tekkiva varalise ega mittevaralise kahju eest mitte mingis ulatuses. Haldaja ei vastuta ka avaldatava riigihanke tingimuste ebatäpsuse eest ega Veebilehel avaldatud pakkumiste tagasilükkamise eest.
3.11 Veebilehel tehtavad pakkumused on pooltele siduvad ning hankija kohustub parimaks pakkujaks osutunud pakkujalt töö või teenuse tellima ning parim pakkuja on kohustatud lubatud töö teostama või teenuse osutama. Kasutaja on teadlik, et hankes või pakkumuses kirjeldatud kohustuste täitmata jätmisel vastutab ta sellega teisele poolele tekitatud kahju eest täies ulatuses iseseisvalt.
3.12 Kasutaja mõistab ja nõustub, et Veebilehe kasutamisel võib talle kättesaadav olla ka informatsioon, mis on ebaõige, sündsusetu, solvav või vaieldav, kinnitades, et ta nõustub sellega ja võtab ena kanda kõik nimetatud asjaoludest tuleneda võivad riskid.
3.13 Veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele. Haldaja ei vastuta kolmandate isikute poolt hallatavate veebilehekülgede ega nende sisu eest. Kasutaja kinnitab ja nõustub, et Haldaja ei ole vastutav veebilehtede ega nende sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.

4. Registreerumine ja andmekaitse
4.1 Kasutajaks registreerumine on kohustuslik Veebilehel töökuulutuste avaldamiseks, hagete korraldamiseks, hangetel osalemiseks ja info avaldamiseks infokataloogis. Kasutaja kes soovib korraldada hankeid või nendel osaleda tuvastatakse ID-kaardi või pangalingi paroolide abil. Veebilehe üldosaga tutvumiseks ja muude teenuste kasutamiseks ei ole registreerumine ega Kasutaja tuvastamine vajalik. Kasutaja soovi korral on tal õigus logida end veebilehele ID-kaarti kasutades ka juhul, kui see käesolevatest kasutustingimustest tulenevalt kohustuslik ei ole.
4.2 Veebilehel registreerumisel kohustub Kasutaja esitama enda kohta tõeseid isikuandmeid, sh kasutama kehtivat elektronposti aadressi.
4.3 Registreeritud Kasutaja staatus on tähtajatu. Võlgnevuste korral on Haldajal õigus Kasutaja konto ajutiselt võlgnevuses olevaks märkida (konto muutub kollaseks) või blokeerida (konto muutub punaseks). Blokeeringu eemaldamiseks on vajalik võlgnevuse tasumine. Kasutajal on igal ajal õigus oma konto sulgeda. Konto sulgemine (Haldaja või Kasutaja algatusel) ei vabasta Kasutajat konto sulgemise ajaks tekkinud kohustustest ning need kuuluvad täitmisele ka peale konto sulgemist. Konto sulgemise või blokeerimise korral ei kuulu selleks ajaks tasutud perioodilised tasud tagastamisele.
4.4 Veebilehe kasutades annab Kasutaja Haldajale nõusoleku töödelda Kasutaja poolt Veebilehe kaudu esitatud isikuandmeid vastavalt käesolevatele kasutustingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, sh kasutada nimetatud andmeid Kasutaja tuvastamiseks ning teenuste kvaliteedi ja kättesadavuse tagamiseks.
4.5 Haldajal on õigus, kuid ei ole kohustust Veebilehe Kasutajate isikuandmeid säilitada.
4.6 Haldaja ei avalda registreeritud Kasutaja kontaktandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Haldaja poolt pakutavate teenuste pakkumiseks ning õigusaktides ettenähtud alustel (sh õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks).
4.7 Haldajal on õigus Kasutaja nõusolekuta koguda seoses Veebilehe kasutamisega andmeid, millised on vajalikud Veebilehe kasutamiseks ja arendamiseks ning neid Veebilehe edasiarendajale edastada. Kasutaja annab selleks oma tagasivõetamatu nõusoleku.
4.8 Haldajal on õigus Kasutajate andmeid kasutada kommertsteadaannete, reklaammaterjalide, otsepostituste ja teabe edastamiseks OÜ Tööleidja ja tema koostööpartnerite toodete, teenuste ja tegevuse kohta ilma Kasutaja sellekohase eelneva nõusolekuta.
4.9 Kasutaja poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmed võivad olla leitavad internetis, sh erinevaid otsingumootoreid kasutades. Kasutaja nõustub sellega ning ei oma selle osas Haldajale mingeid pretensioone ega nõudmisi.

5. Autoriõigused
5.1 Veebileht ja kogu selle sisu (kujundus ja tehnilised lahendused, kaasa arvatud andmebaas), on kaitstud autoriõigusega.
5.2 Veebilehe ja selle sisu elementide autoriõigused kuuluvad Haldajale.
5.3 Haldajal on õigus teostada kõiki Veebilehe ja sellel avaldatud teoste osas autoriõigusi kogu maailmas.
5.4 Kasutaja annab Haldajale üle enda varalised õigused Veebilehe kaudu avaldatavatele teostele (fotod, tekstid jms) ning annab Haldajale loa teostada vastavate teoste suhtes kõiki autori varalisi õigusi (sh kasutada teost igal Haldaja poolt soovitud viisil, seda reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada andmebaasidesse ning edastada üldsusele) kogu maailmas. Samuti annab Kasutaja Haldjale õiguse teoste muutmiseks ja toimetamiseks.
5.5 Kasutaja vastutab täielikult selle eest, et ei salvesta, levita, saada, ega vahenda Veebilehel avaldatud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega või mõne muu immateriaalse õigusega kaitstud materjale ilma autori või õiguste valdaja sellesisulise kirjaliku loata.

6. Kasutaja õigused ja kohustused
6.1 Kasutaja kohustub :
a) kasutama Veebilehte kooskõlas käesolevate Kasutustingimuste, Veebilehel olevate juhendite, õigusaktides sätestatu ja heade kommete ning tavadega;
b) kasutama Veebilehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel, sh kohustub ta järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte;
c) tasuma kõigi tasuliste teenuste eest vastavalt Veebilehel avaldatavale kehtivale hinnakirjale, samuti tasuma hinnakirjas sätestatud leppetrahve erinevate rikkumiste eest. Tasumise kohustus on Kasutajal ka juhul, kui ta on teenust kasutanud seda tellimata (näiteks omavoliliselt avaldanud enda andmeid olukorras, kus andmete avaldamise õigus on vaid Haldajal), samuti olenemata sellest, kas hanke lõppemise järgselt tehing reaalselt toimub või poole loobuvad omavahelise lepingu sõlmimisest;
d) tasuma arve tasumisega viivitamisel maksmata summalt viivist 0,1% päevas ning nõude üleandmisel selle sissenõudmisega tegelevale isikule (sh inkassoteenuse osutajale) kohustub Kasutaja tasuma kõik võlgnevuse sissenõudmisega seonduvad kulud;
6.2 Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja järgmist:
a) ta on täielikult teovõimeline isik (sh vanem kui 18-aastane) ja tal puuduvad õiguslikud takistused tehingute tegemiseks, lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks, sh on tal äriühingu või teise füüsilise isiku esindamisel olemas kõik vajalikud load kooskõlastused ja volitused Haldajaga lepingu sõlmimiseks ja Veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks;
b) ta kohustub järgima kõiki käesolevates kasutustingimustes, Veebilehel olevates juhistes ja selgitustes ning leia.ee hinnakirjas sätestatud tingimusi;
c) ta vastutab iseseisvalt enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuse sisu eest;
d) ta saab aru, et kuulutustes (sh hangetes) nimetatud tehingute tegemine ja teenuste osutamine toimub Haldaja sekkumiseta ja Haldaja vastutuseta;
e) et Kasutaja ja Haldaja vaheline õigussuhe on piisavalt selgesõnaliselt kasutustingimustes kirjas. Veebilehe kasutamine muudel eesmärkidel, mis ei ole kasutustingimustes kirjas, saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.
f) Kasutaja kohustub enda andmete muutumisest Haldajat viivitamatult teavitama ning vastutab mistahes kahju ja probleemide eest, mis on tingitud asjaolust, et Haldajale teatatud andmed on ebaõigeks muutunud.
6.3 Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte pettuse või mõne muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil. Seal hulgas on Kasutajal keelatud kasutada kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid, äriühingute ja teenusepakkujate nimesid jms sellisel kujul, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad temast mulje kui selliste märkide, nimede või logode tegelikust omanikust või õigustatud valdajast, kui ta seda tegelikult ei ole.
6.4 Kasutaja kohustub saladuses hoidma Veebilehele sisselogimiseks vajalikke andmeid ja paroole. Kasutaja peab tagama, et nimetatud andmed ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kolmanda isiku valdusesse sattunud paroolide abil Veebilehe kasutamisest tekkiva võimaliku kahju eest vastutab ainuisikuliselt Kasutaja ning OÜ Tööleidja puudub kohustus kontrollida Veebilehte kasutava isiku isikusamasust ja/või tema poolset Veebilehe kasutamist.
6.5 Kasutajal ei ole õigust anda ilma Haldaja kirjaliku nõusolekuta Kasutaja ja Haldja vahelisest õigussuhtest tulenevaid õigusi üle kolmandatele isikutele, sh anda Veebilehe kasutamist võimaldavaid paroole üle kolmandatele isikutele.
6.6 Kasutaja kohustub Veebilehele sisselogimiseks vajalike andmete kaotamisest või kolmandate isikute easeaduslikku valdusesse sattumisest Haldajat viivitamatult teavitama.

7. Haldaja õigused ja kohustused
7.1 Haldajal on õigus keelduda Veebilehe vahendusel teenuste pakkumisest igaühele, oma otsust põhjendamata.
7.2 Haldajal on õigus valida enda lepingupartnereid omal äranägemisel, Kasutajate ja kolmandate isikute nõusolekuta.
7.3 Haldajal on õigus peale igat Veebilehe kasutustingimuste rikkumist lisaks muude õiguskaitsevahendite kasutamisele alandada Kasutaja reitingut. Rikkumiseks loetakse mistahes kasutustingimuste eiramist ja rikkumist, sh Haldaja ees võlgnevusse jäämist, kontaktandmete avaldamist vastuolus kasutustingimustesga ja Veebilehel avaldatavates juhendites sätestatuga.
7.4 Haldajal on alati õigus viivitamatult piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või sulgeda Kasutaja konto ning talle uut kontot mitte avada juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi. Konto sulgemisel ei ole Haldajal kohustust võimaldada Kasutajale juurdepääsu tema kontol oleva informatsiooni failide jms juurde.
7.47.5 Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu Veebilehele, kes ei täida käesolevaid kasutustingimusi ja/või kes rikuvad Veebilehte kasutades kehtivaid õigusakte. Haldajal on õigus Veebilehe kasutamist piirata või see selle kasutamine ajutiselt sulgeda rikkumise uurimise ajaks, kuni rikkumise puudumise tuvastamiseni. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse sellest Kasutajat.
7.57.6 Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehel avaldatud kuulutusi ja pakkumisi ning nende sisu, sh kuulutustes ja pakkumistes avaldatu tõelevastavust.
7.67.7 Haldajal on õigus koheselt etteteatamata eemaldada kuulutused ja pakkumised, mis sisaldavad ebatäpseid ja/või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul on tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja läinud vastuollu käesolevate kasutustingimuste ja heade tavadega.
7.77.8 Haldaja võib Veebilehel esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu, kättesaadavust jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta, samuti muuta Veebilehe ja selle kaudu osutatavate teenuste kasutamiseks vajalikule riist- ja tarkvarale esitatavaid nõudeid. Kasutaja kinnitab ja nõustub, et tal ei ole sellest tulenevalt Haldaja vastu mistahes nõudmisi ega pretensioone. Olulistest muudatustest on Haldajal õigus mõistliku aja jooksul ette teatada Veebilehel ja/või Kasutaja e-posti aadressil.
7.87.9 Haldajal on õigus mistahes ajal Veebileht sulgeda ja teenuse osutamine sellest ette teatamata lõpetada ning Kasutajatel ei teki sellest tulenevalt Haldaja vastu mistahes nõudeid.
7.97.10 Haldajal on õigus ajutiselt katkestada teenuste pakkumine Veebilehe vahendusel, kui see on vajalik teenuste osutamise, tehniliste muudatuste, uuenduste või hooldetööde eesmärgil, avalike võrguteenuste asendus-, muutmis- või hooldetööde tõttu või juhtudel, mis tulenevad seadustest või asjaomaste volitatud ametkondade määrustest ning otsustest.
7.107.11 Haldajal on õigus avaldada võlglaste (puudutab nii võlgnevusi OÜ Tööleidja ees kui ka Veebilehe kaudu sõlmitud tehingutest tulenevaid võlgnevusi) nimed Veebilehel ning edastada vastavad andmed ka inkassoteenust pakkuvatele äriühingutele ning Makshäirete registrile.

8. Lõppsätted
8.1. Käesolevad kasutamistingimused kehtivad Kasutaja poolsest Veebilehe kasutamisest alates kogu nendevahelise õigussuhte kehtivuse ajal.
8.2. Haldaja ja Kasutaja vaheline suhtlus toimub eesti keeles, Haldaja nõusolekul ka muudes keeltes.
8.3. Haldaja poolne õiguste ja õiguskaitsevahendite mittekasutamine või sellega hilinemine ei tähenda vastavatest õigustest ja õiguskaitsevahenditest loobumist ning Haldajal on õigus vastavaid õigusi ja õiguskaitsevahendeid jätkuvalt igal ajal rakendada.
8.4. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on vastuolus kehtivate õigusaktidega või muul põhjusel tühine, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.
8.5. Kasutaja ja Haldaja vahelisele õigussuhtele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.
8.6. Kasutaja ja Haldaja vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
8.7. Haldajal on õigus käesolevaid kasutustingimusi ja hinnakirja igal ajal muuta, mistõttu Kasutaja võtab endale Veebilehe mistahes viisil kasutamisega kohustuse kasutustingimusi ja hinnakirja regulaarselt kontrollida. Muudetud kasutustingimused ja hinnakiri avaldatakse Veebilehel ja need muutuvad kehtivaks Veebilehel avaldamisest alates. Veebilehe kasutamine loetakse Kasutaja nõustumuseks järgida selle kasutamise ajal kehtivaid kasutustingimusi ning Veebilehel olevaid selgitusi ja juhendeid, samuti hinnakirja, sh muutunud kasutustingimusi, selgitusi, juhendeid ja muutunud hinnakirja.

Keskkonna statistika

0
eurot on aktiivsete hangete hinnanguline koondmaksumus
0
0
uut hanget lisati viimase nädala jooksul
10
1
22155

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine