Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (141)

Lennujaama rajapuhastuse tolmuimejate komplekti soetamine
Mäetaguse Pargitaguse tn ehitus
Eterniitkatuse vahetamine
Ilmajaamad Vanasadamasse ja Muuga sadamasse
Hooldustraktori ost koos lisaseadmetega
Kallaste linna Võidu tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd
Mahuti "CEM?-A" asendamine
Kohtla-Järve linna Põhja, Lõuna ja Ahtme mänguväljakute aastaringsed heakorrastustööd
Pindamistööde tasanduskihi paigaldamise omanikujärelevalve teostamine
Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti ,,Economically and Environmentally Sustainable Lake Peipsi area 2" koordineerimise ja finantsjuhtimise teenus
Pargi 3 asuvate militaarehitiste lammutamine ja töömaa korrastamine
Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 poolt rahastatava koostööprojekti koordineerimise ja finantsjuhtimise teenus
Protomont tüüpi kaabli remondikomplektide ostmine
Tugimaantee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 22,640 – 23,055 (Koeru ringristmik - Jaani tee ristmik) jalgtee ehituse omanikujärelevalve teostamine
Graniitkillustik 2019
Jõulumäe Tervisespordikeskuse liikumisraja asfaltkatte parandamine ja ülekate
Kraapkettide ostmine
Mükoloogia labori mikroskoopide täiendamine/kaasajastamine
Puu- ja köögiviljade ostmine
Mükoloogia molekulaarlabori aparatuuri ostmine
Ajutiste välikäimlate paigaldamine ja hooldamine Tallinna linnas
Ratastraktori rent
Möödasõidu keeldude juhistele vastavuse kontroll tugimaanteedel
RADA tarkvara arendus
Sõidukite liikumiskiiruste mõõtmine Eesti avalikult kasutatavatel teedel
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-peahoone torni ja välisfassaadi renoveerimise muinsuskaitseline- ja omanikujärelevalve
KASTRE VALLA KOHALIKE KRUUSATEEDESUVINE HOOLDUS 2019
Tallinna Loomaaia ekspositsiooniala „Pilvemets“ ehitustööde omanikujärelevalve ja nõustamise teenus
Eesti elektrijaama elektrolüüseri ?2 moodul-generaatori asendamine / Replacement of Cells Stack at Eesti Power Plant Electrolyzer No 2 (H2 generator)
Jõulukaunistuste soetamine
Mittesteriilsete kinnaste ostmine
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014-2020 meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ ja meetme „Koostöötegevused“ hindamise läbiviimise hange
Tabivere Pargi tn ja Aia tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise projekteerimis-ehitustööd
Harjumaa, Turba aleviku üleviimine 10 kV el. toitele, Saue vald, IP3000.
Optilise kaabli paigaldamine Paldiski mnt 245/1
Otepää esmatasandi tervisekeskuse II tegevuskoha Puka perearstipunkti väljaehitamine
GPS seireteenuse ost
Elektrooniliste kooditransmitterite ????-?? hange
Veskitaguse ja Patika külades asuva Golfi tee silla ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste projekteerimine
Ühendatavad toidukandikute kärud koos vedukitega
Konveierilintide jätkude liimimise ja veotrumlite kummeerimise teenuse ostmine
Traadita hajusvõrkude kommunikatsioonilahenduste arenduse raames nõustamisteenuste tellimine
Sõiduki liisimine kasutusrendi korras
Vinni valla kruusateede greiderdamine
Väike-Sõjamäe 22A remondihalli epopõrandate remonttööd
Setomaa valla Mikitamäe ja Meremäe piirkonna kruusateede suvine hööveldamine 2019-2020
Sildid, viidad ja infograafika
Autokütuse ostmine jaemüügi korras
Tartu maakonna liiklusohtlike kohtade likvideerimine 2019 omanikujärelevalve
Uriini analüsaatori ja mikroskopeerimise seade koos hoolduse, reagentide ning tarvikutega
Kiili valla üldplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine
Aidu karjääri korrastamistööde projekteerimine
Kaarma tööstusala teede rekonstrueerimine
Viilhall garaaži ehitus
Projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tulemuslikkuse hindamine Sotsiaalministeeriumile
Maardu linna tänavate asfalteerimine
Külastuskorraldusliku taristu projekteerimistööd (8)
Viljandi Paalalinna Kooli erilahendusega mööbel
Väike-Maarja päästeautode kütus
Setomaa valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine
CNG mootoriga N1 kategooria sõidukite kasutusrent
Riigitee nr 12109 Palade - Tubala km 3,085-4,861 katte ehitus kruusateele
Elektrienergia
Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti „Via Hanseatica Plus“ koordineerimise ja finantsjuhtimise teenus
Alutaguse 110/35/6 kV alajaama 35 kV ja 6 kV jaotusseadmete osaline rekonstrueerimine (IK1010)
Lillede istutamine ja hooldus
Toorveetorustiku mõõdusõlme materjalide ostmine
Antiretroviirusravimite ja antidootide ostmine
Augmented Urbans projekti raames Haabneeme aleviku 3D modelleerimine
Invavarustusega sõiduki kasutusrent
Lihula Jaama 1 büroohoone ehitustööd
Narva-Jõesuu paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitustööd
Riikliku metsainventeerimise abivälitööd (Keskkonnaagentuur)
Ehitustööde hankimine Tartu Kutsehariduskeskuse Põllu 11 A II korruse ja III korruse ruumide väljaehitamiseks
Häädemeeste valla teede pindamised
Pärnu Ravi-Metsa-Mai 8 kaugküttetorustik
Maaeluministeeriumile ja tema valitsemisala valitsusasutustele ja hallatavatele riigiasutustele koopiapaberi ostmise hange
Raudtee toppimistööd 2019
Rahvusbibliograafia teenuse ärianalüüs
Paide Aasa tänava pikenduse projekteerimine ning ehitamine
Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine. Projekteerimistööd
Keskpinge kaablite ostmine
Piirissaare tuletõrjekappide päästevarustus
Projektijuhiteenuse ostmine projektile „Rakvere linna tänavavalgustuse renoveerimine“
Haapsalu linna kohalike teede pindamine 2019
Tootmisjäätmete kogumine ja väljavedu Enefit Energiatootmine (Õlitootmine) ASi territooriumilt
Muuga sadama korjelaevade dokiremont
Kose valla teede suvihooldetööde teostamine (2019)
Viimsi valla LED-valgustamine. Projektijuhtimisteenus
Enefit 280 reaktori 25 t sildkraana moderniseerimistööd
Tallinna veepuhastusjaama A alajaama 0,4kv jaotla rekonstrueerimine
Metsateede kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemine 2019
Eesti Raudtee infrastuktuuri hoone laoriiulite hange
Terviseameti Mürgistusteabekeskuse kodulehe loomine
Väljastatava toodangu kaubanduslike mõõtesüsteemide paigaldamine õlitööstuse mahutipargi raudtee estakaadile
Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-25, Mõisavahe tn 67-1, Mõisavahe tn 34-34 remont.
Väike-Maarja valla teede ja tänavate rekonstrueerimine 2019-1
Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve teostamine
Tehnoloogiliste puuraukude puurimisteenuse ostmine
Järva vallas Männi väikekoha jalgratta- ja jalgtee ehituse peatöövõtt
Vanasadama kai nr 7 seina remonttööd
Automaatse tulekahjusignalisatsiooni- ja valvesüsteemide hooldus
Biathloni staadioni ja rolleriraja rekonstrueerimine
Tartu linna omandis olevate eluruumide Nisu tn 2a-14, Nisu tn 2a-35, F. Tuglase 13-42, Tartu remont
Obinitsa aiasaaduste töötlemiskeskuse 1. etapi ehitustööd
Maasika, Variku ja Roopa tn kõnniteede projekteerimine ja ehitamine
Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 5,3-7,7 teeületuskohtade kohtvalgustuse ja 53,2-53,5 ristmiku ning bussipeatuste valgustuse projekteerimine ja ehitamine
Kanalisatsiooni survepesuauto ostmine
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse maa-aluste torustike remonditööd
Tallinna Linnamuuseumi hoolduskoristusteenuse hange
Linnamäe jalgpalliväljaku ehitamine
Pae tn. 1 Lasnamäe Spordikompleksi peahoone välisfassaadi renoveerimine
Ründetõrjelahendus
Spordijalatsid
AS Eesti Raudtee teabehalduse infosüsteemi arendus- ja hooldustööd
Ühe tarbesõiduki ja kuue sõiduauto rentimine
Common IT platform development for gas transmission and balancing services
Riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme km 48,443 - 58,799 taastusremondi omanikujärelevalve
Endoskoopiaseadmetele hooldus- ja remonditeenuse tellimine
Tugimaantee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 22,640 – 23,055 (Koeru ringristmik - Jaani tee ristmik) jalgtee ehitamine
Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži sisseastumiskampaania reklaamide tootmine
„Tartu linnas Anne tn 80 - Jaama tn 173 soojustorustike renoveerimine“
Pärnu Mari ja Kadri tn ning Telliskivi tn 15,18 ja Rohu tn 107 ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine
Audru kooli parkla ja bussipeatuse rekonstrueerimine
Rakvere linna tänavate remonttööd
Elektrilevi OÜ liitumine Püssi 330/220/110/20/10 kV alajaamas
Maardu linna teekatete auguremont
IT pisivahendite soetus
Pöörangute elektrimootorite MSP hange
Ämari perimeetri projekteerimistööd
Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2019
Metallist mütsimärgid
Pärnu reoveepuhastusjaama hoonete katusetööd
Mooste aleviku, Kauksi ja Jaanimõisa küla tänavavalgustuse ümberehitamine
RKAS kinnisvarahalduskeskkonna arendus- ja hooldustööd
TÜ Delta maja mööbli ostmine
Pärnu Mai elamupiirkonna reoveekanalisatsiooni renoveerimine
Mäepealse 3 TTÜ teadus-ja õppehoone rekonstrueerimise ja laiendamise ehitushange
Kehtna valla teede pindamine 2019 aastal
Õppemeremiini komplekt
Viimsi valla avalike teede pindamine 2019

Tööpakkumised (3)

Osakonnajuhataja
Riigikogu majanduskomisjoni konsultant
Automehaanik / Car Platers / Auto body mechanics to work in Sweden

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
RenCon OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine