Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (203)

Vanasadamas Sadama 25-1 hoone parklas välisvalgustuse vanade betoonpostide ja valgustite vahetus
Keila alajaama 10 kV jaotusseadme rekonstrueerimine (IK0967)
Veeheitetammi 5 tõkke laudkatte asendamine ja kummilindi paigaldus kaablirenni aadressil Narva, Kulgu tamm
Kavastu keskasula ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni osaline rekonstrueerimine
Reoveesette jäätmekäitlus
Üliõpilaselamu Narva mnt 89 tubadesse mööbli ostmine
Kõvaketaste ostmine
Elektrimootori 450kW ostmine
Kõrvalmaantee 25214 Muuga - Hänike km 0,0-1,05 lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Saaremaa, Saaremaa vald, Valjala-Kallemäe 10 kV fiidri rek liinijuhtmete vahetuse osa Väljaküla ja Turja vahel (IS2781)
Autopesu teenuse ost
Kutsetunnistust taotlevatele viipekeeletõlkidele suunatud täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine
Linnaliinibusside välispesuseadmete ostmine koos paigaldamisega
Pelguranna 31/1 ehitus
Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Lääne-Harju valla endise Padise valla haldusterritooriumi jäätmeveo piirkonnas
Ehitustööde tellimine raamlepingu alusel
Rapla, Viimsi ja Paide Gümnaasiumite laborite inventar
Ühishange vaktsiinide ostmiseks
Kohtla-Järve linna koolibussi teenuse osutamine 2018-2019
Uuringu "Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring" teostamine
Saarsoo 10/0,4kV komplektalajaama automatiseerimine
Aedniku tänava rekonstrueerimine
Trükiste tellimine
Tuleohutusprojekti "500 kodu korda" tegevuste elluviimine Lääneranna vallas
Mustvee Kooli loodusainete õppeklassi õppevara soetamine
Antsla reoveepuhasti projekteerimine
Ürituste korraldamise teenuse tellimine
Nõva ja Kolga alajaama MÜK ja KKP kappide ost (IK0960, IK0956)
Riigitee nr 4 Tallinna-Pärnu-Ikla km 64,2 ja 64,4 bussipeatuste projekteerimine ja ehitamine
Töövõtja (GE Power Estonia AS) puisteainete laohoone ruumide remont Balti Elektrijaamas
Infotehnoloogilise taristu halduse ja kasutajatoe teenus
Pihtla Hobikeskuse II etapp
Ettevõtjaportaali arendus andmekaitseisiku esitamiseks
Tegelike kasusaajate nimekirja funktsionaalsuste eelanalüüs ja arendus
Koerte jalutusväljakute hooldamine Tallinnas 2
Sisetorude valmistamine
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kobela tööstusalaga piirneva taristu rekonstrueerimisele
Valve- ja läbipääsusüsteemi uuendamine ja hooldus 2018
Lõhkematerjalide veokite ostmine
Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja evakuatsioonivalgustuse projekteerimine ja ehitus ning evakuatsioonitrepikodade väljaehitus
Koolitusmaterjalide ja meenete valmistamine
Sootsa, Saari ja Ura supluskohtade rajamine
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi tehnoloogiaploki rekonstrueerimine
Saverna küla katlamaja kütte tarne 2018-2019 a. kütteperioodiks
Waste Conveyors for Balti Spoon OÜ factory
Narvas Linda 4 hoones liftide vahetamine
Riigitee nr 11240 Tõdva-Hageri km 4,7 teeületuskoha ehituse omanikujärelevalve
Raudteeülesõidukohtade remonditeenuse ostmine
Eesti Maaülikooli Fr.R.Kreutzwaldi 62 loomakliiniku suurlooma hooneploki hügieenisõlme ja saepuruhoidla projekteerimine bioohutuse ja bioturvalisuse tagamiseks
Vanasadama ja Paldiski Lõunasadama akvatooriumite süvendustööd
Sillamäe Lasteaia Päikseke energiatõhususe parendamiseks tehnosüsteemide muutmise projekteerimistöödöd
Vastseliina multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamine
Teivashüppe maandumispaik Rakvere Spordikeskusele
EnCase tarkvara tootetoe pikendamine
Välisaudiitori teenus 2018, 2019 ja 2020 aasta raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks ning nimetatud perioodi tehingute seaduslikkuse auditeerimiseks riigihangete seadusest lähtuvalt
Vaktsiinid ja tuberkuloosiravimid ostmine
Viljandi tänavate aastaringne hooldus aastatel 2018-2023
Viljandi Linnahoolduse baashoone projekteerimis-ehitustööd
Jäneda õpilasliin 2018/2019
Ärianalüüsi tellimine raamlepinguga
Aiandi tee kollektori pikendamine ja remont ning Vehema teele eesvoolu rajamine
Vmware horizon 7 vdi lahenduse arendamine
Microsoft Office 365 rendimudeli rakendamine
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 23,6-24,3 katte taastusremont
Tallinna mnt 4b ja 4c parkla projekteerimis- ja ehitustööd
Alajaamade sekundaarseadmete ost
Võnnu keskkooli köögiseadmete ostmine
Mahuti (V=400 m3) väljavahetamine
Elektrilevi OÜ Harku alajaama 20 kV komplektse RTU kapi ost (IK0985)
Koeru kultuurimaja fassaadi renoveerimine
Allmaa teleskooplaadurite ostmine
Allmaa platvormhaagiste ostmine
Allmaa tehnilise abi furgoonauto ostmine
Uuringute läbiviimise tellimine
Mobiiltelefonide ostmine
„“Euroopa solidaarsuskorpus” teavituskampaania 2018“
Karjääri tootmisprotsessi mobiilsed seadmed
Sõiduautode kasutusrent
PREMIUM-pelleti ost
Energia avastuskeskuse planetaariumi istmete ostmine
Treilerivedude teenus 2018-2020
Raudbetoontruubi ümberehitus metalltruubiks (km 68,697)
Projekteerimistööd raudbetoonist teerajatiste ümberehituseks 2018
IT tarvikute ja varade äriklientide veebipoodide raamlepingud
Lintkonveieri trumlite ostmine
Viljandimaa, Viljandi linn, Posti tn, Uus tn, Väike tn, Jakobsoni tn, Kooli tn, maakaabelliinide rajamine (IS2907).
Arhitektuurimuuseumi keldrisaali püsiekspositsiooni ehitustööd
Rehvimontaažipinkide ostmine
Elektrilevi OÜ Kolga alajaama 10 kV komplektse RTU kapi ost (IK0956)
Orgita välijõusaali rajamine
Porivaipade üürimine ja nende hooldus aastateks 2018-2021
Projekti „Kainem ja tervem Eesti“ vahehindamine Sotsiaalministeeriumile
Töötuskindlustuse põhimõtete analüüs vaesuse ennetamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks Sotsiaalministeeriumile
Uuringute tellimine
Luke mõisa valitsejamaja etenduste- ja näitusesaali rekonstrueerimine
Enefit Energiatootmine AS-i pääslate automatiseerimine
Riisipere veoalajaama projekteerimine ja ehitus
Tapa veetorni katuse renoveerimise projekteerimis- ja ehitustööd II
Paide koostootmisjaama aurukatlale gaasipõleti tarnimine ja paigaldamine
Kõnniteede ehitustööd
Ühendatud sisuotsingu infosüsteemi arendamise teenuse tellimine
Võsasaetööd RMK Edela metsakasvatuse piirkonnas 2018-2022
Võsasaetööd RMK Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2018-2022
Võsasaetööd RMK Kirde metsakasvatuse piirkonnas 2018-2022
Hoonesse aadressil Tartu, Ujula 4 sisustuse ostmine
Microsoft tarkvara rentimine
Pihlapuu lasteaia kergliiklustee ja liikluslahenduse projekteerimine ning ehitamine
C. R. Jakobsoni Talumuuseumi elamu-peahoone torni ja välisfassaadi renoveerimine
Orjaku sadama merepääste kai
Purustatud kruusa tootmine Kamali karjääris
Vene Kultuurikeskuse Inseneri tn poolse hoovi renoveerimine
Vedurite kütusemõõturite ostmine koos paigaldusega
Tartumaa, Kambja vald, Sirvaku küla, Maidla:(Kuuste) fiider F3 nõuetekohasuse tagamine (IL4955).
Simuna rahvamaja soojustamine
Välitöö kaitsevestide ostmine Maksu- ja Tolliametile
Inglise keeleõppe kursus
Eesti keeleõppe kursus
Valgamaa, Kösti F1 kliendiprobleemi lahendamine, IL5538.
Sõiduauto kasutusrent
Emmaste 35/10 kV alajaama rekonstrueerimine IK1044
Ruusa küla soojustrasside rekonstrueerimine
Toiduainete tarne Puiga Põhikoolile 2018-2019
Varuosade ostmine
Alutaguse valla bussipeatuste korrastamine
Jahimaja siseehitustööd
Musta depoo katuse remonditeenuse ostmine
Omanikujärelvalve raudtee dispetšerjuhtimise rekonstrueerimisel
Riigitee nr 21133 Kuressaare-Püha-Masa km 6,276 asuva Vaivere ristmiku ja km 4,650-4,850 asuva Praakli bussipeatuse ümberehitamine
Jõuga peakraavi nõlva korrastamine
Tallinn, Heina t AJ 712, MP võrgu üleviimine 400V, IP2742.
Tartu linna omandis olevate eluruumide Puiestee tn 114a-4, Puiestee 114a-24, Kalda tee 40-22, Mõisavahe tn 19-27, Jaama tn 195-68, Purde tn 39-30, Staadioni tn 34-14, Kastani tn 149-6, Tartu remont
Vaiatu rahvamaja katlasüsteemi renoveerimine
Teadusajakirja "Sõjateadlane" ja teiste KVÜÕA sõjateaduslike jätku- ja eriväljaannete akadeemiline kirjastamine
Uue Tallinna vangla audio-videoseadmete ja esitlustehnika tarne
A.Weizenbergi 34/ Valge 1 (KUMU) fassaadi ja siseruumide remonttööd
Läpi-Aru-Ojaküla tee rekonstrueerimise projekt
Mõjude analüüs Euroopa Komisjoni ettepanekule keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise direktiivi muutmise kohta
Kotzebue 16 fassaadi rekonstrueerimise, kinnistu piirde ja puhkeruumi ümberehitus
Tartumaa, AS Tiksoja Puidugrupp, võrgu ümberehitus seoses el.liitumistega, IL4054.
Reopalu ÜVK rekonstrueerimine
Elering AS projektijuhtimise lahendus
Rõuge valla kruusateede remont 2018
Lavi paisjärve supluskoha juurdepääsutee rajamine
Konkslifti konteinerite ost
K.Pätsi mälestussamba ümbruse rekonstrueerimine ja kõnniteed
Aespa veehaarde esimese puurkaevu ja juurdepääsutee ehitustööd
Lumetootmissüsteemi ehituse IV järk
Kiili valla teede ja tänavate pindamistööd
Hõbedast meenemündi hange (J.V. Jannsen)
Afereesisüsteemide ja lahuste ostmine koos afereesiseadmete kasutamisega
"Application performance monitoring - APM" tarkvara hange
Kohtu 8 hoone remonttööd II
Eesti elektrijaama tuhalaos autotranspordi laadimisliinide puistematerjali kulumõõturi paigaldamine
Meditsiinilise kodeerimise tarkvara arendus
Nööripääste varustuse ostmine
Oracle WCC arendus ja konfiguratsioon/Oracle WCC development and configuration
Setomaa vallateede remonditööd 2018
Valga linnas asuvate vanade garaažide ja kuuride lammutamine
Laaskõrve päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Laaskõrve solar park)
Tavavormi mütsid
Maasika raba veerežiimi taastamine
Põllumajandusuuringute Keskuse veebilehe arendus- ja hooldustööde ostmine
Talviste ja suviste tööriiete ostmine
Võru valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviimine
Maismaasõidukite rehvide soetamine
Tugimaantee 20 Põdruse-Kunda-Pada km 6-7 roobaste remont
Energiasäästu teenuste koostööpartneri hange
Tehnohooldusteenuse tellimine EKM-i 5-le objektile kahes osas 01.10.2018-30.09.2021
Mereseiresüsteemi audit
Pakkematerjalid
Riigi Teataja kasutajasõbralikkuse ärianalüüs ja kasutajaliidese prototüübi loomine
Keedumaja soojusenergia taaskasutamise tehnoloogia uuendamine / Brewhouse energy recovery system procurement
Eririietuse dressipükste ja blusoonide ostmine
Pärna tn 47 Kohtla-Järve koolihoone ehitustööd
Uue Tallinna vangla turvaseadmete tarne ja paigaldus
Eesti Elektrijaama ploki nr 6 väävlipuhastuse kottfiltrite korpuste remont
Tammiku põik 20, Kohtla-Järve päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Tammiku põik 20, Kohtla-Järve solar park)
Tammiku põik 19, Kohtla-Järve päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Tammiku põik 19, Kohtla-Järve solar park)
Rahumäe 6 peamaja siseviimistlustööd
Toitlustamisteenuse osutamine Valga Gümnaasiumis
Meditsiiniteenuse osutamine Enefit Energiatootmine AS-le
Paldiski päikesepargi paigaldus- ja ehitustööd (Installation and construction of Paldiski solar park)
Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi majutus
EEJ kütuseetteande lintkonveieri K-3A ajami tarne koos paigaldusega
Emmaste 35/10 kV alajaama 35(20)/10 kV 2500 kVA trafo hange
Patareide ja kondensaatorite katsetootmisliini kuivkapi sisseseade ostmine
Keskkonnaproovidest Illumina MiSeq meetodil sekveneerimisteenuse tellimine
Keeleõppekursused
Tartu, Jaama 207 hoone akende ja ukse klaaside kiletamine
Arvutite ostmine
Valga Politseihoone rekonstrueerimise projekteerimine
Eesti elektrijaama kütuseetteandest nr 2 Auvere kütuseetteandesse konveieri eelprojekteerimine
Andmesideteenus Tallinna haridusasutustele
Elektrienergia ostmine
Maanteeameti ametisõidukite kasutusrent
Hüüru külakeskuse rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Rakendusuuringud GTS Express OÜ uute IKT lahenduste loomiseks
Öövaatlusseadmete varuosad, remont ja hooldus
Väikese väina 110kV kaabelliini ehitamine
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Tööpakkumised (7)

Kinnisvaraarenduse projektijuht
Linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Müügiesindaja / sales repersentative
Kokk / cook
Jurist
Tehnilise toe spetsialist
Estonian In-House Translator/Reviser

Ettevõtjad (19)

Teho ehitusgrupp OÜ
OÜ SBT Võrgutööd
TELEALARM OÜ
MULTIPROFIIL OÜ
4SEINA OÜ
Hansaarendus Grupp OÜ
Niina Stsetnikova
EM Tõlge OÜ
Mercell Estonia OÜ
RenCon OÜ
Solpro OÜ
SaBBerg OÜ
ILTIKALI UÜ
IT KOOLITUSKESKUSE OÜ
SWECO EST OÜ
TELORA-E AS
INTERLINGUA OÜ
HANGE AS
ARTEXCHANGE OÜ

Sisulehed (1)

Hanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine