Otsing

Palun sisesta otsingusõna:

Tulemused:

Hanked (245)

Kiirusmõõturite LaserCam 4 hooldus- ja remontööde tellimine
Karjääride kontrollmõõdistamine 2017
Balti elektrijaama vee keemilise puhastuse administratiivhoone WC-ruumide remont
Saku Gümnaasiumi algkooli territooriumi ehitus
Pärnjõe vana koolihoone osaline lammutamine ja konserveerimine
Karjääride markšeiderimõõdistus ja 2 karjääri katastriüksuse plaanide ja piiriprotokollide koostamine, katastriüksuste maakatastris registreerimise korraldamine
Meditsiinitarvikute desinfitseerimise ja resteriliseerimise teenus
Mööbli ostmine
Valgamaa Hummuli vald Kivimäe kinnistu liitumisühenduse ja investeeringutööd LL2857,IL4736
Tallinn, Odra tänav 10 ja 12 liitumine elektrivõrguga, LP3054
Rahumäe 6 B korpuse 3. korruse ning trepikoja ja fuajee remonttööd
Enim puudust kannatavatele isikutele toiduabi ostmine
Esmatasandi tervisekeskuse hoone ja rajatiste projekteerimistööd
FIDIC Insener ja Omanikujärelevalve Tõrva linna Riiska piirkonna veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustöödel
Tõrva linna Riiska piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus ja rekonstrueerimine
Tõikvere veevarustussüsteemide rekonstrueerimine
A.LeCoq Arena liftid
Ülekäigukohtade ohutusprogramm, II etapp
Kurtna 12 kortermaja katuse rekonstrueerimine ja rõdude renoveerimine
Illuka mõisa peahoone mööbli ostmine
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õdede õppeks simulatsioonikeskkonna soetamine
Enefit Energiatootmine ASi peaskeemi elektrienergia võimsuse mõõtesüsteemide ja elektrienergia arvestussüsteemide ümberkorraldamine
Auvere elektrijaama kütuse etteandesüsteemi perimeetri aia ja väravate projekteerimine ja ehitus
Katsutite ja verevõtuvahendite ostmine
Juuliku tee asfalteerimine
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 36,5-37,8 Kernu tankla lõigu ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekti ekspertiis
Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 133,4 – 143 Pärnu - Uulu lõigu projektid
Sanitaarkonteinerite teenus
Harjumaa Kotka piirkonna madalpinge ÕL rekonstrueerimistööd IP2915,IP2916,IP2855,IP3025
Pärnumaa, Häädemeeste - Metsaküla, Soometsa F, KP võrgu parendamine, Tahkuranna vald, IP2071.
Pärnumaa, Paikuse vald, Seljametsa küla, Raavitoa alajaama fiider 2 rekonstrueerimistööd, IS2749
Sõiduauto kasutusrendile võtmine
“TEADUSLIKE UURINGUTE LÄBIVIIJA LEIDMINE MAHE KUMMIKOMMI VÄLJATÖÖTAMISEKS”
Kolga mõisa peamaja katuse remont
Rannarootsi Muuseumi paadimaja projekteerimine
Kaamerate ja statiivide soetamine
Niiduki ostmine
Sillamäe jäätmehoidla niitmine ja kraavide puhastamine aastatel 2018-2019
AS Eesti Raudtee jaamade pöörmete käsitsi lumetõrje 2017-2018
Veduriteenuse kontsessiooni andmine 2017
Kaubikute ja maasturi kasutusrent
Suitsugaaside monitooringusüsteemi montaaž paigaldistel 1, 2 Enefit 140
Kasemetsa tee kergliiklustee ja autoparklate ehitamine
Elektrokeemiaalaste praktiliste tööde seadmete ja tarvikute ostmine
Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 18,84 jalgteetunneli ja jalgtee ehitus
Lillesibulate ostmine
Rakvere Ametikooli õpilaskodu hoone arhitektuurne ideekonkurss
Narva mnt ülekate lõigus Staadioni-Puiestee tn
Sadama tn kõnnitee ehitus lõigus Väike-Turu tn kuni Kaluri tn
Jaama tn ja Puiestee tn ülekattetööd
Varundussüsteemi hange
Mäetaguse aleviku kompostiväljaku rajamine
Turvasüsteemide hooldustööd
Loo küla tuuleveski (Ajaveski) fassaadi restaureerimine
Narva Spordikeskuse katuse rekonstrueerimine
Eesti Tervishoiu Muuseumi näituse “Suhkur” ekspositsioonimööbli tootmine ja paigaldamine
Taebla kooli õppehoone projekteerimine
Sillaotsa Talumuuseumi veovahendite hoiukuuri ehitustööd
Elektrienergia ostmine Jõgeva linnale 2018–2020
Reisikorraldusteenuse tellimine
Tuula küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööd
Kohtla-Järve linna koolibussi teenuse osutamine 2017-2018
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehituse omanikujärelevalve
„„Erasmus+” programmi Eesti riikliku büroo iga-aastaselt esitatava vahendite haldaja kinnituse auditeerimiseks sõltumatu auditeerimisasutuse leidmine”
Uuringu „Eesti ja vene õppekeelega koolide 15-aastaste õpilaste teadmiste ja oskuste erinevuse põhjuste analüüs“ tellimine
Loodusvaldkonna e-hindamise süsteemi arendamine põhikoolis ja gümnaasiumiastmes
Komplektalajaama nr 7781 ost (LL2883)
Piiskopi aia rekonstrueerimine
Ülase tn kergliiklustee ehitus
Keila Miki lasteaia projekteerimistööd
Kunda linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projektijuhtimise teenus
Nitroferdi gaasijaotusjaamas uue mõõtesõlme väljaehitus III
Rapla Tammemäe laululava projekteerimine
QlikView tarkvara versiooniuuenduste ja konsultatsiooni ost
Kohanemisprogrammi teavitustegevused
Reisiteenuste ostmine koos reisibüroo-ja majutusteenustega
Microsoft Office litsentside rendileping Narva linna koolidele 2017 -2020
Balti elektrijaama tuhavälja nr 1 tolmamise vähendamise uuringud
Järvakandi kooli fassaadi renoveerimine
Maanteeameti ida regiooni sildade vuukide vahetus koos asfaltkatte kulumiskihi taastamisega
Foneetikalabori sisseseade ostmine
Ballistilise ja torkekindluse kaitse funktsionaalsusega särkide ostmine
Riigiteel nr 24112 Jaska-Võhma km 0,285 asuva Jaska silla remont
Rapla keskväljaku ehitustööde omanikujärelevalve
Rõngu rahvamaja kaugküttetorustiku ehitus
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile toitlustusteenuse hankimine
Vallateede rekonstrueerimine
Tööstuse 52 hoone remonttööd ja tuletõkkeuste vahetus II
Vabadussõja võidusamba maa-ala rulatõkete paigaldus
Riigitee nr 11178 Ämari tee km 0 - 2,2 äärde kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve
Tippteaduse konverentsi ettekannete visualiseerimise lahendus
Rapla maakonna riigiteede korrashoiu korraldamine aastatel 2018-2023
Kahe talakraana soetamine ja paigaldamine
Katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavatega II
Lääne-Saaremaa niitude taastamine
Oona veskipaisu rekonstrueerimine
Võsasaetööd 2018-2021
Kettamassiiv
Koolimööbli hankimine Tartu Kutsehariduskeskusele
SA Teater Vanemuine soetab koos paigaldusega LED ekraani.
“Valga Haigla AS kirurgilise endoskoopilise seadme rent”
Viru Vangla metallitsehhi keevitusgaaside puhastussüsteemi paigaldamine
Tsentraalne patsiendi monitooringu süsteem koos 10 patsiendi jälgimismonitoriga
Pea- ja seljaaju stimulaatorid ja nende lisavahendid
Kalevi Spordihalli tuleohutuspaigaldiste hooldustööd
Traktori ostmine
Väikesemahuliste väljaõpperajatiste ja välipesuala ehitustööd
Lapse õiguste ja vanemluse uuring
Tehnoloogiline hinnang prügila nõrgvee kvaliteedile ja reoveepuhastussüsteemile
Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Kuusalu vallas
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine
Kadrioru Staadioni peaareeni valgustuse rekonstrueerimine
Ruumide puhastusteenuse tellimine
Tööriiete ja isikukaitsevahendite ostmine Elering AS-ile
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli bioanalüütikute, tervisekaitse, füsioteraapia ja radioloogia õppeks õppevahendite soetamine
Liivi päevakeskuse rajamine
Kalade kudetingimuste parandamiseks vajalikud ehitustööd Loode-Eesti jõgedes
Statsionaarse vintsisüsteemiga kaugmõõturite ostmine ja paigaldus
Mootorsõidukite kasutusrendile võtmine 2017-2018
Jääaja Keskuse laienduse projekteerimis- ja ehitustööd
Kivi-Vigala paisu kalapääs (KIK-i projekt) projektijuhtimine
Noorte poliitikate ülevaate koostamine ja parimate praktikate kirjeldamine Euroopa Liidus
Elektroonika detailide, mõõteseadmete ja töövahendite ostmine
Arvutilaudade ostmine
Ajatempli teenuse soetus
Muuseumide infosüsteemi ja digitaalhoidla hooldustööde ja lisaarenduste tellimine
Haridustasemete ülese autentimislahenduse HarID 2.0 arendustööd
Vahuküla veetorustiku ja uue puurkaevu ehitamine
elabori haldamise rakenduse loomine
Kaevanduse sissevarisenud šurfiava sulgemine ja korrastamine II
Muuga sadama kai nr 14 vendrikaitse osaline rekonstrueerimine
Büroomööbli hange
Ida-Virumaa, Toila valla Pühajõe küla Koolme maaüksuse territooriumi (katastritunnus 80206:001:0332) riigiomandis oleval maal jääkreostuse likvideerimise tööprojekti täiendamine
Kadrioru võrgupiirkonna kaugkütte soojustrasside projekteerimine
Posti 34 hoone ümberehitustööd
Kakumäe – Viru-Jaagupi jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine
Kahe kõrgepingeallika ostmine
Mikroplastiku settest eraldamise seade
Eesti mereinstituudile kalavaru hüdroakustiliseks hindamiseks uurimislaeva rentimine
Libedusetõrje soola ostmine
Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike nig reoveepuhasti rekonstrueerimine, ehitustööde VIII etapi projekteerimis-ehitustööd, Omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Vedeliku polüalumiiniumkloriidi ostmine
Videote filmimise teenuse tellimine 2017. aastal
Annelinna esmatasandi tervisekeskuse arhitektuuri konkurss
Nooruse 7 üliõpilaselamu osalise rekonstrueerimise projekteerimistööde teenuse tellimine
Pae tn 7-9-11-13-15 kvartalisisese tänava rekonstrueerimine
Filterkottide ostmine
Investeerimislaenu võtmine 2017.a.
Rõngu 110kV alajaama renoveerimine
Kärdla linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV projekteerimis- ja ehitustööd
„Valga Haigla erakorralise meditsiini osakonna renoveerimise projekteerimistööd II osa“
Noor Meister 2018 messihalli ja inventari rent ja stendiehitusteenused
LASNAMÄE LINNAOSA KVARTALISISESTE SÕIDUTEEDE HOOLDUS JA PUHASTUS 2018-2021
Varalise kahjuga liiklusõnnetuste kahjukäsitluse teenuse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs
GRAMI värvimisautomaat
ERM gaaskustutusssüsteemi 10 aasta hooldus ja balloonide vahetus TPED balloonide vastu
Kulu mõõturi paigaldus Balti elektrijaama tööstussadevee pumbajaamas ?2
Haiba katlamaja renoveerimine
Kütuseseire andmebaasi arendus
Riigitee nr 11420 Tänassilma-Laagri TOPI liiklussõlme ja nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Kanama jalgteetunneli sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus 2017-2019
Vilde tee 121e ja Akadeemia tee 50a vahelise ühendustee rekonstrueerimine
Riigi teemaal paiknevate kaitsealuste alleede seisukorra dendroloogiline inventeerimine ja hoolduskavade koostamine
Vana – Kalamaja tänavaruumi arhitektuurivõistlus
„Haapsalu ning Uuemõisa vee - ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimine“ Ehitustööde VIII etapi projekteerimis-ehitustööd.
Lume veevaru mõõteseadmed
Noorte infomessi Teeviit 2017 turundusteenus
Narva Perearstikeskuse rajamine. Projekteerimis-ehitustööd
Labori kliinilise keemia analüsaatorite reaktiivid ja tarvikud
Maanteeameti ametisõidukite kasutusrent
Kanepi aleviku niidu 3 ja 15, Turu 8 ning Turu põik 5 ja 9 veeühenduste ehitamine
Kotka veetöötlusjaama ehitustööd
Riigitee nr 11128 Kehra jaama tee km 0,0-0,86 rekonstrueerimine
Kehavälise membraanoksügenatsiooni süsteemi (ECMO) tarvikute komplektide ostmine
Rööbaste defektoskoopia seadme tarne
Releeplokkide automaatkontrollstendi ostmine
Erivahendite ostmine
Ajutise kontrolljoone tähistamiseks vajalike veemärkide ostmine
Mootorikütuse ostmine
Muhu endise hooldekodu hoone ümberehitamise tööprojekti koostamine ja ehitustööde 1. etapp
Meditsiiniseadmete hooldus ja remont
Moodullasteaia hoonete rentimine
Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (2017-2020)
Riigitee 39 ja 3 taastusremont ning riigitee 39 Vahi-Maramaa lõigu ristmike ohutustamine
Mõõteseadmete ostmine
KT-PET ja KT-SPEKT seadmed
Autorefrakto-kerato-tonomeetri ostmine
Rapla kalmistu rahupaik
Labori immunoloogia analüsaatorite reaktiivid ja tarvikud
Superlahendamise mooduli ostmine
Ultraheliaparaatide ostmine Pelgulinna Sünnitusmajja
Protseduuri- ja transpordikärude ning tilgajalgade ostmine
Pargi tee 18 haldushoone rekonstrueerimisprojekti koostamine
Veebikeskkondade uuendushange: Kasutajakogemuse (UX) analüüs ja -disain ning prototüüpide loomine
Kõnekeskuse lahenduse renditeenus raamlepinguga
Valgu põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimise projekteerimistööd
Allergiauuringute teostamiseks vajalike seadmete rent ja hooldusteenuse tellimine ning reaktiivide ja tarvikute ost
Hüübimisuuringute teostamiseks vajalike seadmete rent ja hooldusteenuse tellimine ning reaktiivide ja tarvikute ost
Mulgimaa Elamuskeskuse ideekonkurss
Laboritarvikud
Eeluuringute koostamine kalade rände võimaldamiseks ja kudetingimuste parandamiseks
Peatuvate veelindude lennuloendus
Steriilsete ja mittesteriilsete kinnaste ostmine
Projekti „Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine omanikujärelevalve teenuse osutamine
Kontakteerimisseadme ostmine
Tabasalu tervisekeskuse arhitektuurne ideekonkurss
Mikrotoomiterade, veevaba alkoholi ja 2-propanooli ostmine
Täisautomaatne NAT analüsaator koos diagnostikumidega
Metsaelupaikade inventuurid 2017-2018 I
Haapsalu Põhikooli hoone arhitektuurivõistlus
Toidutehnoloogia õppevahendite ostmine
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldamine
Tartu Ülikooli spordihoone juurdeehitus ja osaline rekonstrueerimine
Ühekordse kasutusega biopsianõelte ostmine
Mobiilsete teemakeskuste õppevahendite ostmine
Eesti Töötukassa infosüsteemi TETRIS/REDIS arendus- ja hooldustööd
Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna edela suuna bussiliinidel
Pesupesemisteenus
Infosüsteemi EMKIS edasiarendus
Nõmme tänavate aastaringne hooldus 2017 - 2022
Maardu Gümnaasiumi toitlustamine
Ravimite intravenoosseks manustamiseks ettevalmistamise ühekordsete tarvikute ostmine
Prototüüpide kiirvalmistusseade
Java tarkvaraarenduste ostmine raamlepinguga
Vormiriietuse ostmine
Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt
Seirekaamerate hankimine ja paigaldamine
Skeleti-lihassüsteemi ravimid
Paksu Margareeta püsiekspositsiooni digilahenduste loomine
Plastikpoid
Paberkäterätikute ostmine
PIRITA LINNAOSA PARKIDE JA HALJASALADE HOOLDUS 2017-2020
Analüüsiseadmete komplekti ostmine
Rakendusuuringu Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe lõimumis- ja tööhõivepoliitikas: kvaliteet, mõju ja korraldus läbiviimine
Voldemar ja Elfriede Amanda Lenderi mälestusmärgi ideekonkurss
Kuuekümne jõetoodri ostmine
Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi moderniseerimine
Parkimismaja projekteerimine ja ehitamine
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 13,0-13,7 Veskitammi liiklussõlme ehitus
Pärnu rannaala visioonivõistlus
Investeerimislaenu võtmine
Avalik bussiliinivedu Viljandi maakonnas
Jäätmete kogumisvahendite tühjendamise ja jäätmete transportimise hange
Jäätmeveo hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange
Jäätmeveo ja kogumisvahendite tühjendamise hange Harjumaal

Ettevõtjad (11)

Juriidilised Investeeringud OÜ
Alphex OÜ
Claudius Õigusbüroo OÜ
ÜHINENUD ÕIGUSBÜROOD OÜ
Decadence OÜ
4SEINA OÜ
ÕIGUSNÕU OÜ
Mercell Estonia OÜ
Solpro OÜ
Advokaadibüroo Turnstone OÜ
M.M.E.OMELAN OÜ

Sisulehed (4)

Hanked
Kõik hanked
Peatselt lõppevad hanked
Riigihanked

Saada sõbrale

Küsimuse esitamine